News

Inventariere

31.12.2020

OUG 15/2018

MO nr 204/14.03.2019

FORMULAR 107

Declarație Informativă

FORMULAR C801

Instrucțiuni

DEPĂȘIRE PLAFON TVA

12.11.2018

Memento 2 - 2018

Informare ORCA

Memento 1 - 2018

Sumar pentru Februarie-Martie 2018

OMFP 895/2017

Raportare contabila la 30 Iunie 2017

EUID

Cod EUID din 7 Iulie 2017

Formular 200/201

Ultima zi de depunere: Joi 25 Mai 2017

Declarația 600

Ultima zi de depunere: Marți 31.01.2017

OMFP 916/2016

Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016

Formular 092

Taxa TVA devine lunară: 07.10.2016

Declaratia 010

Termene depunere declaratia 010

Profesionalism

De ce să apelăm la o firmă de contabilitate?

Reducere TVA 9%

TVA 9%; OUG 6/2015

Declaratia 200

Termen limită: 25.05.2015

Serii Facturi

Decizia pentru alocare serie și număr la facturi

OMFP 170

Registrele contabile in 2015 (OMFP 170/2015)

Legea 33

Legea 33/2015; combaterea practicilor incorecte
Ulitma zi de depunere a declaraţiei 600


Declaraţia 600

Declaraţia 600 se completează şi se depune anual de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente pana la data de 31 ianuarie 2017.

Declarația 600 se depune atât de persoanele care sunt impozitate în sistem real cat și de cele care plătesc impozit la norma de venit.

La alegere cota de calcul a CAS este fie contribuția individuala de 10,5% fie contribuția integrala de 26,3%. Opțiunea de a plăti cota integrală nu va mai putea fi anulată în cursul anului respectiv, ci numai în anul următor.

Cota de 10,5%, nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din acesta. În cazul în care dorești să beneficieze de o pensie întreagă, optează pentru cota integrala de 26,3%.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari.

Ca element de noutate, Ordinul ANAF nr. 3696/2016 prevede:

Apăsați aici pentru formular.


Baza legală: OMFP nr. 916/2016, Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016


Termenul pentru depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile la 30 iunie 2016 este până cel târziu la data de 16 august 2016.

Raportările se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic (PDF cu XML ataşat), sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Entităţile pot depune raportările contabile şi la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu formularele listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2016, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

Important! Nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016 entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016, cele care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2016, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, entităţile sunt încadrate în 3 categorii: microentităţi, entităţi mici, entităţi mijlocii şi mari în funcţie de îndeplinirea anumitor criterii de mărime. Prin ordin sunt stabilite cerinţe specifice de raportare contabilă pentru fiecare categorie de operatori economici

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial nr. 499 din 05 iulie 2016, a fost publicat OMFP nr. 916/2016 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile.

Potrivit noului act normativ, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică:

 • entităţilor cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr.1.802/2014 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;
 • societăţilor cărora le sunt incidente reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;
 • subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;
 • entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR, respectiv de ASF, care vor depune la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2016 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de BNR respectiv de ASF.

Notă! Încadrarea în cifra de afaceri de 220.000 lei se face pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.

Sursa : Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud

Ultima zi pentru a depune formularul 092 este 07.10.2016


Vă amintim ca vineri, 7 octombrie 2016, este termenul limită pentru depunerea la ANAF a Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, formularul 092.

Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achizitie intracomunitară taxabilă în România, trebuie sa depună această declarație, formularul 092, la ANAF, prin care își modifică perioada fiscală și devin plătitori de TVA lunar.

Formularul se completează în doua exemplare, cu majuscule. Un exemplar semnat și ștampilat conform legii se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poșta prin scrisoare recomandată, iar al doilea exemplar este păstrat de persoana impozabilă. Este important de știut că declarația poate fi depusă la unitatea fiscală doar în format tipărit.

Nedepunerea formularului 092 se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

 • a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
 • b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1);
 • c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

"(8) Persoana impozabilă care potrivit alin. (7) este obligată să își schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declarație de mențiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare care generează această obligație, și va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent și pentru anul urmăritor. Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziție intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni conform alin. (1) la trimestrul calendaristic drept perioadã fiscală. În acest sens va trebui să depună declarația de mențiuni prevăzută la alin. (6).

(9) Prin normele metodologice se stabilesc situațiile și condițiile în care se poate folosi o altă perioadă fiscală decât luna sau trimestrul calendaristic, cu condiția ca această perioadă să nu depășească un an calendaristic.

Reglementare: art.322 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.1.165/2009

Sursa: ANAF

Termene depunere declaratia 010


Dacă în cursul unui an calendaristic se atinge sau depăşeşte plafonul de scutire TVA prevăzut la art. 310 alin. (1), declarația se depune în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon; (Art.316 CF)

Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal, precum şi microîntreprinderile care intră sub incidenţa prevederilor art. 52, comunică organelor fiscale competente aplicarea/ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. (Art.55 CF)

Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni. (Art. 88 CPF)

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse la art. 47 lit. d) şi e) nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor. (Art. 55 CF)

 • d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
 • e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

 • a) data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică;
 • b) data eliberării actului legal de funcţionare, data începerii activităţii, data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice. (Art.82 CPF)

Mențiunea privind perioada fiscala la Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112) se depune pana la data de 31 ianuarie inclusiv. (Art.147 CF)


De ce să apelăm la o firmă de contabilitate?


Orice afacere, de la înfiinţare şi pe tot parcursul desfășurării activităţii, implică multe decizii importante, vitale, de natură juridică, fiscală şi contabilă, care pot face diferenţa între o afacere profitabilă şi una neprofitabilă.

La nivel mondial tendinţa întreprinderilor este de externalizare a serviciilor, aceasta oferind mai mult timp pentru desfăşurarea activităţii cadrelor de conducere şi reducând substanţial costurile pentru realizarea obiectivelor întreprinderii.

Din punct de vedere al dimensiunii afacerii sale, un întreprinzător, o firmă, poate opta în ceea ce priveşte organizarea şi conducerea contabilităţii la un profesionist contabil, la o firmă specializată în servicii contabile sau de ce nu şi la o combinaţie optimă între cele doua variante.

Criteriile care fac diferenţa între alegerea unei firme de contabilitate sau a unui contabil sunt sintetizate mai jos:

Cheltuielile aferente serviciilor de contabilitate

Investiţiile suplimentare sunt indispensabile pentru ca activitatea contabilului angajat să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Acestea includ cursuri de pregătire profesională, abonamente la reviste de specialitate, achiziţia de echipamente şi consumabile specifice, deplasări la instituţiile statului. Pentru o firma resursele necesare sunt limitate, iar cele 8 ore de program de multe ori nu sunt suficiente şi pentru autoinstruire.

În cazul alegerii unei firme de contabilitate, toate aceste cheltuieli sunt eliminate, acestea fiind incluse în tariful serviciilor de contabilitate prestate firmei beneficiare. De asemenea, cunoaşterea permanentă a legislaţiei şi a reglementărilor legale, instruirea personalului şi participarea la cursuri de legislaţie este obiectivul principal, instrumentul principal de lucru fiind codul fiscal şi normele codului fiscal.

Specializarea, experienţa, calificările şi profesionalismul

În cadrul firmei de contabilitate, personalul are experienţa necesară pentru a îndeplini sarcinile agreate prin contract şi anume menţinerea relaţiilor cu autorităţile statului, cu organismele de control financiar – fiscal, aplicarea noutăţilor legislative pe probleme specifice, adaptarea procedurilor contabile la noutăţile legislative, gestionarea situaţiilor de criză şi a termenelor limită, identificarea tehnicilor de maximizare a profitului.

În cazul alegerii unui contabil angajat trebuie cunoscută experienţa financiar contabilă pe domeniul de activitate al firmei întreprinzătorului, experiența acumulată la locurile anterioare de muncă. Acest lucru este important întrucât fiecare domeniu de activitate CAEN are particularităţile sale în ceea ce priveşte evidenţa contabilă.

Economisirea timpului

Timpul alocat de administratorul afacerii în vederea recrutării, intervievării, pregătirii şi instruirii personalului propriu poate fi eliminat în cazul în care acesta decide să apeleze la o firmă de contabilitate. Aceasta are deja o echipă formată din profesionişti care poate oferi clienţilor datele financiare şi fiscale absolut necesare oricărui manager astfel încât acesta să se poată concentra pe activităţile principale ale firmei fără a fi distras de alte sarcini.

Responsabilitatea

Conform legii contabilităţii, administratorul are răspunderea, împreună cu directorul economic şi cu personalul din subordine. Erori la nivelul înregistrărilor contabile sunt inerente, sarcinile şi responsabilităţile contabilului în general sunt limitate la cele menţionate în fişa postului, munca acestuia fiind divizată între mai mulţi angajaţi ai departamentului financiar-contabil. Apare posibilitatea ca în timp contabilul să piardă imaginea de ansamblu asupra activităţii firmei şi în cele din urmă asupra eficientizării proceselor economice.

Într-o firmă de contabilitate se lucrează în echipe specializate pe domenii stricte astfel încât eficienţa este maximă. Înregistrarea, manipularea, gestionarea şi înregistrarea sarcinilor zilnice de contabilitate se fac în concordanţă cu respectarea standardelor profesionale şi reglementarilor legale.

Confidenţialitatea datelor

Este un aspect important deoarece poate apare riscul scurgerii de informaţii către concurenţă. Acest risc apare de asemenea şi atunci când alegi să angajezi un contabil însa ţine foarte mult de etica fiecărei persoane. Riscul este mic în cazul firmelor de contabilitate deoarece aici există reguli de conduită mult mai stricte şi sunt condiţii de confidenţialitate stipulate în contract.


Aşadar demersul în alegerea unui contabil angajat sau a unei firme de servicii contabile este important pentru orice întreprinzător, pentru orice afacere. În ambele cazuri întreprinzătorul îşi doreşte să aibă alături un partener, un colaborator sau un sfătuitor de încredere care să îşi îndeplinească sarcinile impecabil şi cu responsabilitate.

Contabilitatea firmei este cel mai important lucru pentru sănătatea unei afaceri. Fie că sunteţi un mic întreprinzător sau o companie dezvoltată, apelând la serviciile unei firme de contabilitate şi consultanţă în domeniile contabil, fiscal, juridic şi resurse umane beneficiaţi de o serie de avantaje de ordin economic, financiar şi managerial.

Cele mai recomandate sunt firmele care oferă servicii integrate în domeniile contabil, fiscal, juridic şi resurse umane. Prin aceste servicii integrate, firmele nu mai sunt expuse riscului de a afla neconcordanţe între ceea ce se declară/înregistrează la Registrul Comerţului sau ITM şi între serviciul de contabilitate care trebuie să raporteze toate aceste modificări într-un anumit termen către autorităţile fiscale.


Reducere TVA 9%


OUG nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Codului fiscal a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015 și va intra în vigoare la 1 iunie 2015.

Taxa pe valoarea adăugata va scădea din 1 iunie la 9% de la 24% la toate alimentele, reducerea aplicându-se fără diferențieri, chiar și la băuturile nealcoolice și la serviciile de alimentație publică. Potrivit OUG nr. 6/2015 din 1 iunie se stabilește ca TVA de 9% se va aplica asupra următoarelor livrări de bunuri și prestări de servicii:

 • alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal;
 • animale și pasări vii din specii domestice;
 • semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor;
 • produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele

În prezent, art. 140 alin. (2) lit. g) prevede ca TVA de 9% se calculează la produsele de pâine și de panificație( cornuri, chifle, batoane, covrigi, mini-baghete, franzeluțe), la faina alba de grâu, faina semi-albă de grâu, faina neagra de grâu și faina de secara.

De asemenea, TVA de 9% se va aplica din 1 iunie și asupra serviciilor de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice.

Conform HG nr. 367 din 27 mai 2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, a fost detaliată lista bunurilor care vor avea cota redusă de TVA de 9%.

 • animale vii și păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 19 00, 0106 33 00, 0106 39 10, 0106 39 80, 0106 41 00 și 0106 90 00 destinate consumului alimentar uman sau animal sau destinate producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, de materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor pentru consumul uman sau animal, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate pentru reproducție;
 • carne și organe comestibile care se încadrează la codurile NC 0201-0210;
 • pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 0301-0308, cu excepția peștilor ornamentali vii care se încadrează la codurile NC 0301 11 00 și 0301 19 00;
 • lapte și produse lactate care se încadrează la codurile NC 0401-0406;
 • oua de pasări care se încadrează la codurile NC 0407-0408, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 0407 11 00, 0407 19, 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20;
 • miere naturala care se încadrează la codul NC 04090000;
 • alte produse comestibile de origine animala care se încadrează la codurile NC 0410 00 00, 0504 00 00, 0506 90 00, 0507, 0508 00 00, 0511 91, 0511 99;
 • plante vii utilizate ca alimente destinate consumului uman sau animal ori ca materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, care se încadrează la codul NC 0602 90 50;
 • legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC 0701-0714, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10;
 • fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC 0801-0814 00 00;
 • cafea, ceai, mate și mirodenii, care se încadrează la codurile NC 0901-0910;
 • cereale care se încadrează la codurile NC 1001-1008, cu excepția celor destinate însămânțării care se încadrează la codurile NC 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10 și 1008 21 00;
 • produse ale industriei morăritului, malț, amidon și fecule, inulina, gluten de grâu, care se încadrează la codurile NC 1101 00-1109 00 00, cu excepția celor care se încadrează la codul NC 1106 20 10;
 • semințe și fructe oleaginoase, semințe și fructe diverse, plante industriale sau medicinale, paie și furaje, care se încadrează la codurile NC 1201-1214, cu excepția celor care se încadrează la codurile 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209 și 1211;
 • grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii acestora, grăsimi alimentare prelucrate, care se încadrează la codurile NC 1501-1522 00, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 1505 00, 1509 10 10;
 • preparate din carne, din peste sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 1601 00-1605;
 • zaharuri și produse zaharoase, care se încadrează la codurile NC 1701-1704;
 • cacao si preparate din cacao, care se încadrează la codurile NC 1801 00 00-1806;
 • preparate pe baza de cereale, de faina, de amidon, de fecule sau de lapte, produse de patiserie, care se încadrează la codurile NC 1901-1905;
 • preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante, care se încadrează la codurile NC 2001-2009;
 • preparate alimentare diverse care se încadrează la codurile NC 2101-2106, cu excepția preparatelor ce conțin alcool de la codul 2106 90 20;
 • băuturi și oțet, care se încadrează la codurile NC 2201, 2202 și 2209 00;
 • reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare, alimente preparate pentru animale, care se încadrează la codurile NC 2301-2309;
 • gume, rășini și alte seve și extracte vegetale, care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal și care se încadrează la codurile NC 1301 și 1302, cu excepția celor care se încadrează la codul NC 1302 1100;
 • sare, care este utilizata ca ingredient pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal și care se încadrează la codul NC 2501 00;
 • produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal și care se încadrează la codurile NC 2801-2853 și 2901-2942, cu excepția codurilor 2805 40, 2815, 2818-2825, 2828, 2834, 2837, 2843-2846, 2849, 2850, 2852, 2853 00 50, 2901-2904, 2905 11-2905 39 95, 2909 11 00-2909 60 și 2910;
 • alte bunuri care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal și care se încadrează la codurile NC 3301, 330210, 3501-3505, 3507, 3823, 3824 60, 3824 90 25, 3824 90 55, 3824 90 62, 3824 90 64, 3824 90 80, 3824 90 92-3824 90 96.

O reglementare specifica este în cazul produselor care, prin natura lor, nu constituie alimente sau plante, semințe, ingrediente, utilizate pentru producerea de alimente destinate consumului uman sau animal, cum sunt vitaminele, grăsimile, unele produse ale industriei chimice, semințe de rapiță, bumbac, ricin, sarea. În cazul acestor produse s-a prevazut în mod explicit în normele metodologice, cu indicarea codurilor la care se încadrează produsele respective, ca aplicarea cotei reduse de TVA este posibila numai în măsura în care se poate face dovada ca acestea sunt utilizate în scopurile prevazute de lege. În acest sens sunt prevazute condiții atât pentru livrarea acestora în interiorul tarii, cat și în căzut importului și a achiziției intracomunitare.

Conform noilor dispoziții, cota reduse de TVA de 9% se va aplica pentru bunurile menționate mai sus pe tot lanțul economic, de la producție pana la vânzarea către consumatorul final de către toți furnizorii, indiferent de calitatea acestora, respectiv producători sau comercianți.

HG nr. 367/2015 mai prevede ca în situația în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri supuse atât cotei de TVA de 9%, cat și cotei de TVA de 24%, la un preț total, se va aplica cota de TVA corespunzătoare fiecărui bun, în măsura în care bunurile care compun pachetul pot fi separate. În caz contrat se va aplica cota standard de TVA de 24% la valoarea totala a pachetului.

În cazul serviciilor de restaurant și catering, orice combinație de băuturi alcoolice și nealcoolice indiferent de concentrația alcoolica este considerata băutura alcoolica.

Astfel, pentru băuturile alcoolice servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering se va aplica cota de TVA de 24%, dar nu se va considera ca are loc o livrare separata de bunuri, oferirea de băuturi alcoolice făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.

În cazul cazării cu demipensiune, cu pensiune completa sau cu all inclusive, cota redusa de TVA de 9% se va aplica asupra prețului total al cazării, care poate include și băuturi alcoolice.

Sursa: Material informativ – Ministerul Finanțelor Publice IașiDeclaratia 200. Termenul limită este 25 mai 2015


Regăsiți mai jos toate informațiile necesare privind depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", în conformitate cu prevederile art. 83 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Care este termenul de depunere a declarației de venit pentru anul 2014?

Declarația de venit pentru veniturile realizate în anul 2014 se depune până la data de 25 mai 2015.

Cine are obligația depunerii formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România"?

Au obligația sa depună declarația de venit contribuabilii care în anul 2014 au realizat:

 • venituri din activități independente
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor
 • venituri din activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real
 • venituri din piscicultura și silvicultura
 • câștig net anual/pierdere neta anuala generata de tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise
 • câștig net anual/pierdere neta anuală din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Cine nu are obligația depunerii declarației de venit?

Nu au obligația să depună declarația de venit contribuabilii care în anul 2014 au realizat:

 • venituri din activități independente impuse pe baza de norme de venit (cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate);
 • venituri din activități independente pentru care impozitul se retine la sursa de către plătitorul de venit și impunerea este finala potrivit opțiunii contribuabilului manifestata în condițiile prevederilor art. 52^1 (venituri din drepturi de proprietate intelectuala; activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiza contabila și tehnica, judiciara și extrajudiciara);
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor sub forma de arenda, a căror impunere este finala potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^4);
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevazuta în contractul încheiat intre parți este stabilita în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplineau condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente (adică aveau mai puțin de 5 contracte de închiriere), pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final, cu următoarele excepții, pentru care exista obligația depunerii declarației:

  1. pentru situațiile în care declarația de venit estimativ a fost depusa în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plați anticipate, conform legii;
  2. pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, dar nu rezilierea contractelor - în care chiria este exprimata în lei - în cursul anului;
  3. pentru situațiile în care investițiile la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractanta.
 • venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse în declarația privind calcularea și retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declarații lunare, depuse de contribuabilii prevazuți la art. 60 din Codul fiscal;
 • venituri din investiții de tipul dividendelor, dobânzilor, venituri din lichidarea unei persoane juridice, câștigul/pierderea generata din tranzacțiile cu părți sociale și valori mobiliare în cazul societăților închise
 • venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finala;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activități agricole impuse pe baza de norme de venit, pentru care impunerea este finala;
 • venituri din alte surse.

Cum se depune formularul 200?

Declarația de venit se depune, împreuna cu anexele completate, dacă este cazul:

 • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declarații online, existent pe portalul e-guvernare.ro
 • on-line prin intermediul Spațiului Privat Virtual de către persoanele fizice care sunt înregistrate.

Unde se depune formularul 200?

Declarația de venit se depune la:

 • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 • organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in România, pentru următoarele categorii de venituri:
  1. venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
  2. venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal;
  3. venituri din investiții reprezentând câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;
  4. venituri din investiții reprezentând câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;
  5. venituri din investiții reprezentând câștiguri/pierderi din operațiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe baza de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheata de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
 • organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevazute la punctul anterior.

Sursa: FinanteArges.ro


Decizia pentru alocare serie și număr la facturi, chitanțe, avize


Conform legislației în vigoare, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată – text integral – respectiv: societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri, subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate sau în România, au obligaţia să asigure un regim intern de numerotare a formularelor financiar-contabile utilizate.

În acest context, persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea şi gestionarea numerelor aferente (pentru 2015) . Fiecare formular va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de societate.

PENTRU MODELUL DE DECIZIE INTERNA 2015 (OBLIGATORIU DE ÎNTOCMIT) – CLICK AICI

IMPORTANT

În alocarea numerelor se va ţine cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale. Orice persoană prevăzută la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, trebuie să emită proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere sau serii, pentru fiecare exerciţiu financiar, iar în decizia internă se va menţiona care este numărul sau seria de la care se emite primul document.

Baza legală și info via – link:

 • pct. 17 din OMEF nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/2008;
 • art. 5 din OMFP nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056/2006.

Registrele contabile in 2015 (OMFP 170/2015)


Reamintim funcțiile registrelor contabile încadrate prin OMFP 170/2015, prezentate mai jos. În funcție de necesități, se pot utiliza si alte formulare financiar-contabile prevazute de OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile sau formulare prevazute în mod expres de acte normative care reglementează activități economice specifice (agricultura, exploatarea mesei lemnoase, jocuri de noroc etc.).

Formularele financiar contabile care se pot utiliza în contabilitatea în simplă partidă:

Denumirea formularului Cod
1. Registrul-jurnal de încasări și plăți 14-1-1/b
2. Registrul-inventar 14-1-2/b
3. Fișa mijlocului fix 14-2-2
4. Factura (se întocmește conform Codului Fiscal)
5. Aviz de însoțire a mărfii 14-3-6A
6. Listă de inventariere 14-3-12
7. Chitanță 14-4-1
8. Chitanță pentru operațiuni în valută 14-4-1/a
9. Dispoziția de plată/încasare către casierie 14-4-4
10. Ștatul de salarii 14-5-1/k

Formularele financiar-contabile pot fi pretipărite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, caz în care trebuie sa fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil, prevazute de OMEF 3512/2018.

REGISTRE CONTABILE

REGISTRUL JURNAL DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI (cod 14-1-1/b)

 • servește atât la înregistrarea cronologica a tuturor sumelor încasate și plătite, atât în numerar, cat și prin conturi bancare.
 • sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări și plați se totalizează lunar
 • termenul de păstrare a registrului este de 10 ani.

În condițiile conducerii evidentei contabile în partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operațiune economico-financiara se va înregistra în ordine cronologica, în funcție de data efectuării operațiunii de încasare/plata.

Registrul-jurnal de încasări și plăți se editează anuală sau la cererea organului de control și se arhivează împreuna cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestuia.


Legea 33/2015


Legea nr. 33/2015 - modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii

Art. I. - Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementarilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:

 1. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:
  „e) deformarea substanțiala a comportamentului economic al consumatorilor - folosirea unei practici comerciale cu scopul de a afecta în mod considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în cunoștința de cauza, determinându-i astfel sa ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o;”

 2. La articolul 4 alineatul (1), partea introductiva va avea următorul cuprins:
  Art. 4. - (1) O practica comerciala este incorecta dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:”.

 3. La articolul 15, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
  „Art. 15.
  (1) Utilizarea de către comercianți a unor practici comerciale incorecte, astfel cum au fost definite la cap. II, este interzisa, constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:
      a) cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale înșelătoare, asa cum sunt definite în anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale înșelătoare»;
      b) cu amenda de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale agresive, asa cum sunt definite în anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale agresive»
  (2) Nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul sau decizia prevazute la art. 12 alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.

 4. La anexa nr. 1 paragraful „Practici comerciale înșelătoare”, punctele 6, 8 și 14 vor avea următorul cuprins:
  6. "Lansarea unei invitații de a cumpăra produse la un anumit preț, pentru ca apoi, în scopul promovării unui produs diferit, comerciantul sa recurgă la una dintre următoarele fapte:
      a) refuzul prezentării articolului care a făcut obiectul publicității;
      b) refuzul luării comenzii privind respectivul articol sau al livrării în cadrul unui termen rezonabil;
      c) prezentarea unui eșantion cu defecte, în scopul promovării unui produs diferit"

  8. "Angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu postvânzare către consumatori, atunci când comerciantul a comunicat cu aceștia, înaintea încheierii tranzacției, într-o limba ce nu este limba oficiala a statului membru în care acesta este stabilit și, ulterior, a furnizat respectivul serviciu numai în alta limba, fără însa a informa în mod clar consumatorii cu privire la aceasta, înainte de angajarea în tranzacție."

  14. „Crearea, operarea sau promovarea unui sistem promoţional piramidal, în care consumatorul oferă o contra-prestație, inclusiv în produse, servicii sau bani, în schimbul posibilităţii de a primi compensaţie, ce provine în special ca urmare a introducerii unui alt consumator în sistem decât ca urmare a vânzării sau consumului produselor”
 5. La anexa nr. 1 paragraful „Practici comerciale agresive” punctul 8, litera b) va avea următorul cuprins:
      „b) orice acțiune intreprinsa în vederea solicitării premiului sau a altui beneficiu echivalent este condiționată de plata unei sume de bani ori de suportarea unui cost de către consumator.”

Art. II. - La articolul 32 alineatul (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 5 martie 2008, cu modificările ulterioare, după litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu următorul cuprins:
„d) au data-limita de consum și/sau data durabilității minimale depășite.”

Art. III. - Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementarilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, se republica, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.


Depunere 200, 201


Ultima zi de depunere 25 mai 2017 – formularul 200 si 201

Formular 200 Declarație privind veniturile realizate din România (OPANAF 3695/2016)

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente, cedarea folosinței bunurilor cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, jocuri de noroc, alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege.

Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță: prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual sau utilizând serviciul de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro

Formular 201 Declarație privind veniturile realizate din străinătate (OPANAF 3695/2016)

Se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și de către persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art.59 alin.(2) din Codul fiscal care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din profesii liberale, venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, alte venituri din investiții, venituri din pensii, remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare, precum și alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din pensii din străinătate în vederea stabilirii contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate, datorată în România.

TERMEN DE DEPUNERE

Declarația 200 și 201 trebuie depuse până la data de 25 mai 2017.

MODALITATE DE DEPUNERE

Formularul se depune la:

 1. Organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 2. Organul fiscal centrai competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Vedeţi adresele organelor fiscale locale pe site-ul ANAF.

SANCȚIUNI

Nedepunerea formularului 200 - "Declarația privind veniturile realizate din România", până la data de 25 mai (inclusiv) a anului următor celui de realizare a venitului, se sancționează cu amendă.

În cazul aplicării sancțiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal de constatare și sancționare contravențională.

Formular 200 aici: Download

Formular 201 aici: Download


EUID


Din 7 iulie toate entitățile juridice din Romania își vor modifica actele prin adaugarea codului EUID

Din 7 iulie 2017, firmele și persoanele fizice autorizate (PFA) vor fi identificate în Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) printr-un nou cod de înregistrare, unic la nivel european.

Practic, un astfel de cod va fi acordat entităților, suplimentar față de identificatoarele deja existente pe plan național, respectiv numărul de ordine din Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare fiscală (CUI), iar cum noile prevederi vor trebui reflectate în actele de înregistrare ale firmelor și PFA-urilor, antreprenorii vor fi obligați să solicite, din iulie, preschimbarea certificatelor de înregistrare la ONRC.

Din 7 iulie 2017, atât firmele, cât și entitățile fără personalitate juridică din România vor avea și un identificator unic la nivel european (EUID), care va permite practic contribuabililor să fie identificați în sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din care va face parte și ONRC.

Concret, noul cod de identificare va fi atribuit contribuabililor înregistrati la ONRC pe lângă identificatoarele deja existente, pe care entitățile le au acum, respectiv numărul de ordine din Registrul Comertului și CUI-ul atribuit de Ministerul Finanțelor Publice.


Firmele și PFA înființate după 7 iulie 2017 vor primi cod automat

Astfel, din 7 iulie 2017, noul cod va fi acordat automat la înmatriculare/înregistrare solicitanților, fie că vorbim de persoane juridice (firme), fie de entități fără personalitate juridică, organizate sub formă de persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) sau familiale (IF).


Firmele și PFA înființate înainte de 7 iulie 2017 își vor schimba actele de înregistrare

Potrivit informațiilor transmise de ONRC, de la data amintită profesioniștii vor putea solicita preschimbarea certificatului de înregistrare cu noul certificat de înregistrare, care va conține și identificatorul unic la nivel european.

Mai multe informații despre formalitățile pe care vor fi nevoite să le îndeplinească firmele/PFA/II/IF înregistrate anterior datei de 7 iulie 2017 se vor regăsi într-un ordin al Ministerului Justiției (MJ), document prin care va fi aprobată efectiv structura EUID.

Noul cod de identificare al firmelor la nivel european va fi folosit peste tot în Europa. Așadar, pot fi firme care vor avea nevoie urgentă de acest E.U.I.D., în cazul achizițiilor sau livrărilor intracomunitare, în cazul deconturilor de TVA privind achiziții intracomunitare, în cazul achizițiilor electronice prin SEAP, etc.


Raportare contabila la 30.06.2017


Raportarea contabilă la 30 iunie 2017, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 895/ 2017 trebuie să cuprindă:

 • Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
 • Contul de profit şi pierdere (cod 20);
 • Date informative (cod 30);
 • Balanta de verificare la 30.06.2017 (nota personala)

Raportările contabile la 30 iunie 2017 se vor depune la registratura unităţilor teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic (un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml), sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Alternativ, se pot depune exclusiv online, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Aceste documente trebuiesc semnate de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplineasca această funcţie, conform legii, sau de către persoane fizice (experţi contabili) sau juridice (firme de contabilitate), autorizate conform legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

A doua semnătură (care nu poate lipsi de pe orice raportare financiară aferentă semestrului I) este semnătura administratorului sau a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.

În conformitate cu prevederile acestui OMFP, operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 lei vor trebui să depună la unităţile teritoriale ale MFP, până cel târziu la data de 16.08.2017, raportările contabile la data de 30 iunie 2017.

În cazul în care raportarea contabilă la 30 iunie 2017 nu se depune în termenul legal, Legea Contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte următoarele amenzi, în funcţie de numărul de zile de întârziere:

 • de la 300 la 1.000 lei dacă perioada de întârziere este cuprinsă între una şi 15 zile lucrătoare
 • de la 1.000 la 3.000 lei dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare
 • de la 1.500 la 4.500 lei dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile.

-- Sursa: ANAF Mehedinți


Memento - Februarie-Martie 2018


De retinut pentru 26.02.2018

DECL 101: Dacă ai un ONG nu uita că azi 26.02.2018 este termenul pentru depunerea declarației 101 (Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.a) OPANAF 3386/2016; Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.b) OPANAF 3386/2016)

DECL 100: Conform OPANAF 587/2016 aveți de depus declaratia 100 pentru:

 • impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
 • impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
 • taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;
 • alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.

DECL 390: Conform Legii 227/2015 art. 325, OPANAF 591/2016 aveți de depus declarația 390 pentru contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015

DECL 097: Conform OPANAF 1503/2016 aveti de depus declaratia 097 (notificare pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare):

 • Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
 • Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

De retinut pentru 28.02.2018

DECL 205: Conform OPANAF 3695/2016, Legea 227/2015 art. 132 alin. (2) aveti de depus declaratia 205 pentru:

 • Plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse.
 • Organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/ societățile de administrare a investițiilor/ societățile de investiții autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

  1. câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
  2. venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker.

Decl 207: Conform OPANAF 3695/2016, Legea 227/2015 art.224 și art. 231 aveti de depus declaratia 207 (Declarația informativa privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți ) pentru:

 • Plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.
 • Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, potrivit art.231 din din Codul fiscal.

DECL Inact: S1046 Declaratie de inactivitate trebuie depusa până joi, 01.03.2018

Declarația de inactivitate (model 2018) se depune de către persoanele juridice care nu au desfășurat activitate de la constituire până la data de 31.12.2017.

Termenul pentru depunerea declarației de inactivitate este de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar. Declararea faptului că de la înființare până la data de 31.12.2017 entitatea nu a desfășurat activitate se face utilizând formularul S1046, actualizat de ANAF în data de 30.12.2017.

Baza legala: conform legii contabilității, art. 36 alin (2):
Persoanele juridice care de la constituire nu au desfășurat activitate, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfășurat activitate, depun o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Sursa: ANAF, OPANAF 587/2016, OPANAF 591/2016, Legea 227/2015


Memento 2


Stimati contribuabili,

De retinut: Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2017 – Legea 72/2018 :Va anuntam ca plafonul de scutire de TVA s-a majorat de la 220.000 la suma de 300.000 lei.

De retinut: Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/2018 care reglementează mecanismul de declarare şi plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice a fost publicat în Monitorul Oficial nr.260.

Reamintim tuturor contribuabililor persoane fizice că depunerea Declaraţiei Unice se face până la data de 15 iulie 2018.

Pentru info suplimentare va stam la dispozitie

Echipa ORCAPlafon


DEPASIRE DE PLAFON TVA - ultima zi de depunere 12.11.2018

ART. 316 - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

(1) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:

    a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:
        1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
        2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.
    b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;
    c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
    d) dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3).

(8) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) şi (6).
(Modificare introdusă de LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017.)

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în Romania, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.
(Modificare introdusă de LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017.)

(10) În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (6), şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

(11) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
    a) dacă este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală, de la data declarării ca inactivă;

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată depune la organul fiscal competent:

cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţită de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activitate economică, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA;

declaraţia de înregistrare, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

declaraţia de menţiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, însoţită de documentaţia prevăzută de legislaţia în vigoare pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activitate economică, după caz.

Rezumat documentatie (ILFOV spre exemplu):

 • declaratia 010 - 2 exemplare
 • balanta de verificare la luna depasirii plafonului
 • balanta de verificare la 31.12.2017 si la 30.09.2018
 • certificat constatator forma extinsa
 • CI administrator /asociati
 • Jurnale de vanzari
 • Imputernicire, Ci buletin imputernicit
După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Sursa: Codul Fiscal 2018 actualizat - art 316-329


C810


Formular C810 - Detalii de completare

PAS 1

Descărcarea și Completarea

a) Se vizitează SITE ANAF.
Pe site se descarcă "SOFT A" (vezi mai jos).b) Se deschide fișierul PDF cu Adobe Reader (dublu click).
c) Se completează:
 • Data curentă (1)
 • Datele societății (2)
 • Datele reprezentantului legal (sau administratorul societății)(3)
 • Representantul este persoana declarată la Registrul Comerțului. Dacă semnătura electronică aparținei altei persoane, împuternicirea se atașază ulterior.
  Dacă reprezentantul nu este cetățean român, nu puteți completa formularul online.
  Ignorați semnătura electronică momentan.d) Se completează datele AMEF.PAS 2

Pregătirea arhivei

Se creaza un folder. Se adaugă în folder:
 1. Factura şi documentul de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal
 2. Procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal
 3. Actul de identitate a reprezentantului legal înscris în cerere, (și actul de identitate cu care se legitimează împuternicitul, dacă este cazul)
 4. Certificatul de garanție al aparatului de marcat electronic fiscal
 5. declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului
  • privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal
  • sau, după caz
  • privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi
 6. Certificat Constator pentru punct de lucru
 7. Dacă cererea a fost depusă prin împuternicit, împuternicirea
 8. Se selectează toate fișierele din folder și se adaugă într-o arhivă ZIP. Click dreapta, Send To > Compressed (zipped) folder, sau folosind programul preferat de arhivare cu setarea de ZIP (nu RAR sau alte formate).

Fișierul ZIP astfel format trebuie să aibă maxim 10 MB.
Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către utilizator prin înscrierea menţiunii ”conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia6 .

Urmează atașarea.

Pas 3

Validare și atașare

 1. Se validează formularul
 2. După ce mesajul de succes a fost afișat (ignnorați titlul), Adobe Reader va cere să se atașeze arhiva.


  Mergeți la arhivă și atașați.
 3. Acum puteți semna documentul. Semnați și salvați documentul.

Pas 4

Depunerea

 1. Vizitați site ANAF și alegeți "Autentificare certificat"

 2. Navigați la secțiunea Documente.
 3. Apăsați Browse și selectati fișierul C801XXXX.xml
 4. Apăsați "Trimite"
 5. Veți primi informatii pentru descărcare RECIPISĂ.
 6. Succes! După o zi lucrătoare, verificați zona de mesagerie pentru descărcarea NUI.

Orca Remote Accounting

Memento 2


Stimati contribuabili,

ANAF a aprobat modelul și conținutul formularului 107 ce reprezintă “Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private”.

Ordinul Președintelului ANAF nr. 1825/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 646 din data de 25 iulie 2018 de la care a si intrat in vigoare.

Echipa ORCAOUG 15


Monitorul Oficial nr. 204 din 14.03.2019

OUG nr. 15/2018 pentru prorogarea unor termene.

 • Actul normativ analizat astăzi se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri extrasalariale pentru care există obligația depunerii declarației unice și pentru care există obligația plății impozitului pe venit.
 • Termenul de depunere al declarației unice pentru închiderea exercițiului financiar 2018, respectiv pentru depunerea declarației estimative aferente anul 2019 se prorogă până la data de 31 iulie 2019.
 • Se prorogă, de asemenea termenul de plată al impozitelor și al asigurărilor sociale datorate de persoanele fizice ce aveau scadență în 15 martie 2019 până la data de 31 iulie 2019.
 • Persoanele fizice ce realizează venituri din salarii și după caz persoanele ce realizează venituri impozabile din pensii au dreptul să redirecționeze un procent de 2% sau după caz 3.5% din impozitul pe venit prin depunerea formularului 230.
 • Pentru impozitul aferent anului 2018 termenul de depunere al acestui formular de către persoanele interesate se prorogă până la data de 31 iulie 2019.
 • Notă: bonificațiile acordate pentru plata impozitelor în anul 2018, conform legislației anterioare se vor reflecta în fișa pe contribuabil până la data de 16 august 2019.

14.03.2019
Asofie Corina Maria - Expert contabil
0751 124 001


Inventariere 31.12.2020


Inventariere 31.12.2020 conform OMFP nr. 2861/2009

Finalizarea inventarierii la data de 31 decembrie 2020 – proceduri privind inventarierea stocurilor de materiale, conform OMFP nr. 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 • Ca și regulă generală, toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să se întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri.
 • Analizăm în acest material procedurile de inventariere aplicabile stocurilor. Stabilirea stocurilor faptice de materiale se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmând a fi menţionat şi în listele de inventariere respective.
 • La lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare, conţinutul vaselor - stabilit în funcţie de volum, densitate, compoziţie etc. - se verifică prin scoaterea de probe din aceste vase, ţinându-se seama de densitate, compoziţie şi de alte caracteristici ale lichidelor, care se constată fie organoleptic, fie prin măsurare sau probe de laborator, după caz.
 • Materialele de masă ca: ciment, oţel beton, produse de carieră şi balastieră, produse agricole şi alte materiale similare, ale căror cântărire şi măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe bază de calcule tehnice.
 • Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariază şi se trec în liste de inventariere distincte, specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor.
 • Foarte important: bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate, fără a se stânjeni consumul/comercializarea imediată a acestora.
 • Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mişcare ori greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere distincte sau situaţii analitice separate.
 • Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori inventarierea de două sau de mai multe ori a aceloraşi bunuri.
 • Bunurile aflate în expediţie se inventariază de către entităţile furnizoare, iar bunurile achiziţionate aflate în curs de aprovizionare se inventariază de entitatea cumpărătoare şi se înscriu în liste de inventariere distincte.
 • În cazul produselor în curs de execuţie se inventariază atât produsele care nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrării impuse de procesul tehnologic de producţie, cât şi produsele care, deşi au fost terminate, nu au trecut toate probele de recepţionare tehnică sau nu au fost completate cu toate piesele şi accesoriile lor.

Sursa: Revista Prietenii Contabilității